Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Afirmacje

Czym są afirmacje, jak je stosować i dlaczego

warto afirmować?

 

Czym w ogóle jest afir­ma­cja?

  • Formą moty­wa­cji.
  • Powta­rza­niem pozy­tyw­nego zdania w trybie dokonanym.
  • Auto­su­ge­stią, któ­rej ideą jest wzmac­nia­nie poczu­cia akcep­ta­cji u osoby, która ją sto­suje.

W jakim celu sto­suje się afir­ma­cje?

  • Stosując afirmacje napro­wa­dzasz umysł w kie­runku swoich celów.
  • Za pomocą afirmacji pomagasz kształtować prawidłowe wzorce psychosomatyczne, osiągasz lepsze efekty.
  • Afirmacje wprowadzają spokój w codzienne życie. Jest wiele przykładów osób, które dzięki sile pozytywnych afirmacji pokonały choroby, znalazły wymarzoną pracę, poznały miłość swojego życia.

Jak two­rzyć afir­ma­cję?
Afir­ma­cja musi być stwo­rzona w cza­sie teraź­niej­szym i w try­bie doko­na­nym. Dla­czego? Ponie­waż nasz umysł pod­świa­domy odbiera tylko takie sygnały. Auto­su­ge­stia ma zostać wypo­wie­dziana w taki spo­sób, jakby to, co afir­mu­jemy było już rze­czy­wi­sto­ścią.

Przy­klad 1:

Zamiast narze­kać i mówić się, że nie masz pie­nię­dzy, powtarzaj sobie  afir­ma­cję: Pie­nią­dze napły­wają do mnie ze wszyst­kich stron, z nie­ogra­ni­czo­nych źró­deł. Jestem magne­sem na pie­nią­dze.

Przy­kład 2:

Zamiast powtarzać, że chciał­byś mieć samo­chód marki XY, stwórz afir­ma­cję typu: Jeż­dżę wspa­nia­łym, luk­su­so­wym samo­cho­dem marki XY.

Przy­kład 3:

Zamiast mówić co znów Cię boli, mów: Jestem oka­zem zdro­wia. Jestem zdrowy.

Przy­kład 4:
Chcesz wieść szczę­śliwe życie to powtórz afir­ma­cję: Jestem szczę­śliwy.

Afir­ma­cje mogą one doty­czyć każ­dej sfery w życiu. Ważne, aby w afir­ma­cji nie wystę­po­wało słowo "nie", ponie­waż nas umysł pod­świa­domy, nie rozpoznaje zaprzeczeń. Przy­kładowo, jeśli Twoim celem jest rzu­ce­nie pale­nia nie sto­suj afir­ma­cji – Nie palę papie­ro­sów, tylko: – Rzu­ci­łem pale­nie. Jestem wolny od wszel­kich nało­gów.

Uwaga! 

Afirmacje to nie magiczne zaklęcia. :) Jeśli zaczynasz powtarzać daną afirmację, nie jest to jednoznaczne z osiągnięciem celu tu i teraz. Wierzymy jednak, że odpowiednio się nastawiając przyciągasz do swojego życia okazje i sytuacje sprzyjające spełnieniu na każdej płaszczyźnie życia.

Czy to działa? 

Najprostszą metodą jest sprawdzić. :) Nie będziemy przekonywać Cię, że tak, natomiast w naszym życiu ta metoda zmieniła bardzo wiele, jeśli nie wszystko. Możemy Ci opowiedzieć o tym więcej, napisz do nas. W zakładce "Kontakt" znajdziesz namiary.

Ile czasu to zaj­muje?

To  zależy od Cie­bie. Możesz afirmować kilka minut, powtarzać sformułowania raz, a możesz zmienić myślenie tak, by ta metoda weszła w nawyk i ukształtowała pozytywne nawyki już na zawsze.

Kiedy afirmować?

Polecamy zaczynać dzień od afirmacji. Dla­czego? Pierw­sza godzina po prze­bu­dze­niu jest zwana „złotą godziną”– czasem, kiedy wszystko co mówimy, tra­fia bezpośrednio do naszego umysłu podświadomego. Afirmowanie od rana pozwala pozytywnie się nastawić.

Naj­skuteczniejsza afir­ma­cja jest prze­czy­tana na głos, z ener­gią. Wypowiadaj te słowa tak, jakby były już rze­czy­wi­sto­ścią. Jeśli jesteś w sta­nie prze­czy­tać afir­ma­cje przed lustrem - zrób to.

 

W codziennym afirmowaniu pomogą również nasze produkty Thinks Are Things.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl