Czym są afirmacje, jak je stosować i dlaczego warto afirmować?

Czym są afirmacje, jak je stosować i dlaczego warto afirmować?

Nie od dziś wia­domo, że ist­nieje prawo przy­cią­ga­nia. Możesz to spraw­dzić w pro­sty spo­sób - upuść dłu­go­pis na podłogę i sprawdź czy zawi­śnie w powie­trzu, jeśli nie to zna­czy, że gra­wi­ta­cja działa. :)

To samo prawo działa w życiu. Myśląc i mówiąc o tym, czego chcesz lub nie chcesz, przy­cią­gasz to do swo­jego życia zda­rze­nia, sytu­acje, które Cię w tym utwier­dzają. 

Nie tyle dosta­jesz to czego chcesz, ale to czego ocze­ku­jesz. Naj­prost­szą spraw­dzoną metodą jest po pro­stu zawsze ocze­ki­wać naj­lep­szego. Nie będę roz­wo­dził się na temat prawa przy­cią­ga­nia w tym arty­kule, ponie­waż ma on kon­kret­nie doty­czyć afir­ma­cji, jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na ten temat obejrz film Sekret (The Secret) – dostępny na Youtube'ie.

Czy to działa? Sprawdź. :)

Wracając do prawo przy­cią­ga­nia - ele­men­tem który moim zda­niem mocno pomaga w osią­gnię­ciu swo­ich celów jest sto­so­wa­nie afir­ma­cji. Afir­ma­cje mają wielką moc, choć czę­sto stosujemy je nie­świa­do­mie.

Czym w ogóle jest afir­ma­cja?

  • formą moty­wa­cji poprzez roz­wój oso­bi­sty,
  • powta­rza­niem pozy­tyw­nych zdań na temat wła­snej osoby, stref w życiu, na których nam zależy,
  • auto­su­ge­stią, któ­rej ideą jest wzmac­nia­nie poczu­cia akcep­ta­cji u osoby, która ją sto­suje.

W jakim celu sto­suje się afir­ma­cje?

  • są one wspar­ciem w życiu codzien­nym,
  • dzięki nim napro­wa­dzamy nasz umysł w kie­runku naszych celów,
  • za ich sprawą nasza wiara w sie­bie zwięk­sza się i wszystko staje się moż­liwe,
  • wpro­wa­dzają dużo spo­koju w naszym codzien­nym życiu, osoba uży­wa­jąca afir­ma­cji z cza­sem prze­staje się mar­twić i żyje tu i teraz- w zgo­dzie z wła­snym duchem.

Jak two­rzyć afir­ma­cje?
Afir­ma­cja musi być stwo­rzona w cza­sie teraź­niej­szym i w try­bie doko­na­nym. Dla­czego? Ponie­waż nas umysł pod­świa­domy żyje tu i teraz, nie ma dla niego prze­szło­ści, nie widzi też przy­szło­ści. Auto­su­ge­stia ma zostać wypo­wie­dziana w taki spo­sób, jakby to, co afir­mu­jemy było już rze­czy­wi­sto­ścią.

Przy­klad 1:

Zamiast narze­kać i mówić się, że nie ma się pie­nię­dzy i jest się spłu­ka­nym, warto powta­rzać sobie  afir­ma­cję: Pie­nią­dze napły­wają do mnie ze wszyst­kich stron, z nie­ogra­ni­czo­nych źró­deł. Jestem magne­sem na pie­nią­dze.

Przy­kład 2:

Zamiast powtarzać, że chciał­byś mieć samo­chód marki XY, stwórz afir­ma­cję typu: Jeż­dżę wspa­nia­łym, luk­su­so­wym samo­cho­dem marki XY.

Przy­kład 3:

Zamiast mówić co znów Cię boli i jaki chory jesteś wypo­wiedź afir­ma­cję na przy­kład: Jestem oka­zem zdro­wia. Jestem zdrowy.

Przy­kład 4:
Chcesz wieść szczę­śliwe życie to powtórz afir­ma­cję: Jestem szczę­śliwy.

Afir­ma­cje mogą one doty­czyć każ­dej sfery w życiu. Ważne, aby w afir­ma­cji nie wystę­po­wało słowo "nie" - dla­czego? Ponie­waż nas umysł pod­świa­domy, nie zna słowa "nie", więc przy­kładowo jeśli Twoim celem jest rzu­ce­nie pale­nia nie sto­suj afir­ma­cji – Nie palę papie­ro­sów, tylko stworz afir­ma­cję typu – Rzu­ci­łem pale­nie. Jestem wolny od wszel­kich nało­gów.

Uwaga! 

Jeśli afir­mu­jesz, że jesteś oso­bą wolną finan­sowo, nie sta­nie się to z dnia na dzień! Będzie to do Cie­bie powoli się przy­bli­żało, będą poja­wiały się oka­zje i sytu­acje, dzięki, któ­rym będziesz mógl to osią­gnąć. Piszę to po to, aby ktoś nie zro­zu­miał błęd­nie potęgi auto­su­ge­stii- prze­czy­ta­nie afir­ma­cji kilka razy w ciągu dnia, nie spo­wo­duje tego, że spad­nie to z nieba, tak łatwo nie­stety nie ma. :)

Dodam, iż naj­le­piej, jeśli stwo­rzysz wła­sną afir­ma­cję, ważne, aby uży­wać w niej słów, któ­rych uży­wasz na codzień, a nie wymyśl­nych parafraz.

Czy to działa? 

Pole­cam spraw­dzić to na sobie, nic nie tracisz. :) To naj­prost­sza metoda, ponie­waż w moim życiu afir­ma­cje zdzia­łały wiele dobrego, ale Ty czy­tel­niku nie znasz mnie i możesz darzyć mnie ogra­ni­czo­nym zaufa­niem - także naj­le­piej sprawdź to na sobie.

Ile czasu to zaj­muje?

To  zależy od Cie­bie, z doświad­cze­nia wiem, że nie dłu­żej niż kilka minut w ciągu dnia.

Kiedy afirmować?

Ja sto­suję afir­ma­cje każ­dego ranka. Dla­czego?  Ponie­waż pierw­sza godzina po prze­bu­dze­niu jest to tak zwana „złota godzina”– czas kiedy wszystko tra­fia do naszej podświa­domości i w ten spo­sób naj­ła­twiej się zapro­gra­mo­wać. Dodat­kowo zauwa­ży­łem, że sto­so­wa­nie afir­ma­cji z rana pomaga w zupeł­nie inny spo­sób przejść przez dzień – od rana mamy dobry nastroj i pozy­tywe nasta­wie­nie do życia.
Afirmowanie jest  bar­dzo pro­ste - ja na przy­kład mam swoją listę afir­ma­cji, którą codzien­nie rano czy­tam, codzien­nie są to te same zdania. Cza­sem dodaję coś nowego – tu już zosta­wiam do indy­wi­du­al­nej decy­zji. 

Naj­le­piej kiedy afir­ma­cja jest prze­czy­tana na głos, z ener­gią, wypo­wia­dasz te słowo tak, jakby były już rze­czy­wi­sto­ścią. Jeśli jesteś w sta­nie prze­czy­tać afir­ma­cje przed lustrem to pole­cam w ten spo­sób to zro­bić, zwięk­sza to poziom samoakcep­ta­cji. 

Gorąco zachę­cam do zapo­zna­nia się z ofertą marki Thinks Are Things, która pro­du­kuje zwa­rio­wane, kolo­rowe skar­petki z afirmacjami po to, aby osoba, która je ubie­ra - pod­świa­do­mie czy­tała napi­sany na nich tekst, a co za tym idzie - przyciągała do swojego życia to, co pozytywne. 

Głę­boko wie­rzę, że przed­sta­wi­łem ten temat naj­le­piej jak potra­fię. Jeśli dzięki temu zmieni się życie choć jed­nej osoby będę szczę­śliwy.

Kilka przy­kładowych afir­ma­cji:

Jestem zdrowy.
Jestem szczę­śliwy.
Kocham, akcep­tuję i sza­nuję sie­bie.
Moi bli­scy są zdrowi i szczę­śliwi i niczego im nie brak.
Codzien­nie lepiej i lepiej- pod każ­dym wzglę­dem.
Zaw­sze jestem we wła­ści­wym miej­scu, o wła­ści­wej porze. Dosta­tek jest dla mnie czymś pro­stym i natu­ral­nym. Wszyst­kie moje potrzeby są stale zaspo­ka­jane.
Wie­rzę, że dziś wyda­rzy mi się coś wspa­nia­łego.
Każ­dego dnia pie­nią­dze napły­wają do mnie ze wszyst­kich stron, z nie­ogra­ni­czo­nych źro­del. Jestem magne­sem na pie­nią­dze.
Jestem zdrowy, silny i odważny.
Jestem w stu pro­cen­tach odpo­wie­dzialny za moje życie.

PS Nie radzę afir­mo­wać w miej­sach publicz­nych na przy­kład w toa­le­cie publicz­nej, bo ludzie pomy­ślą, że coś z Tobą nie tak. :)

Autor tekstu: Bartosz Puhacz

Szymon

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów